Lessenreeks Kortrijk

WN2023_K
Nederlands

Programma 2023-2024

  • Jaargang 8:  Wetenschappelijke Nascholing UGent Campus Kortrijk
  • Locatie : UGent Campus Kortrijk, Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk.

Lessenreeks 1: Waarvoor staat het Belgisch drugbeleid? 

 

Lezing 1: donderdag 12 oktober 2023 Prof. Charlotte Colman 

Charlotte Colman neemt ons in het eerste deel van deze lezingenreeks mee in de structuur van het drugbeleid. We gaan samen na of de vooropgestelde doelen bereikt kunnen worden. Zij gaat ook dieper in op de aanbodzijde: welke illegale drugs worden geproduceerd en gesmokkeld in België?

 

Lezing 2: donderdag 19 oktober 2023  Prof. Tom Decorte

In het tweede deel van deze reeks licht Tom Decorte toe waarom de huidige wetgeving wat betreft roesmiddelen, niet volstaat. Hij gaat ook dieper in op de redenen waarom een war on drugs niet werkt. Vanuit deze argumentatie doet Tom Decorte enkele concrete voorstellen voor een betere wetgeving en bijhorend beleid.

 

Lezing 3: donderdag 26 oktober 2023 Charlotte De Kock

Titel: Drugs & migratie - over taboes en gelijkwaardige zorg 

Rond de eeuwwisseling was er veel aandacht voor de link tussen migratie, druggebruik en criminaliteit in de lage landen. Vandaag lijkt die wetenschappelijke focus verdwenen. Of leeft er toch nog iets? Is het überhaupt ‘nodig’ om een link tussen drugs en migratie te leggen? Wat zijn de randvoorwaarden en waar willen we met die kennis naartoe? Tijdens de laatste lezing in deze reeks onderzoekt Charlotte De Kock een taboeonderwerp: de link tussen migratie en druggebruik. Vanuit een visie op gelijkwaardige behandeling in de strafrechtketen en in de hulpverlening, legt zij uit waarom het belangrijk is om meer aandacht voor migratie te hebben in onderzoek, beleid en in de praktijk.

 

Lessenreeks 2: Onderwijs in de 21ste eeuw Prof. Johan Van Braak

 

Lezing 1: donderdag 30 november 2023 Wat is onderwijskwaliteit?

Het grote publiek wordt vaak geconfronteerd met zorgwekkende berichten over een daling van de onderwijskwaliteit. Deze berichten zijn vaak gebaseerd op cijfers uit internationale studies waaruit blijkt dat de leerprestaties van leerlingen voor wiskunde, lezen en wetenschappen consistent achteruitgaan. Maar zijn deze leerresultaten wel een nauwkeurige maatstaf voor onderwijskwaliteit? En welke andere factoren dragen bij aan onderwijskwaliteit?  In deze eerste lezing wordt verder toegelicht dat de definitie van onderwijskwaliteit sterk bepaald wordt door ideologische uitgangspunten zoals het streven naar excellentie versus gelijke kansen. 

 

Lezing 2: donderdag 7 december 2023 Trends in onderwijsvernieuwing.

In het maatschappelijke debat over onderwijskwaliteit wordt vaak een pleidooi gehouden voor een terugkeer naar een traditioneel onderwijsmodel, zoals leerkrachtgestuurd en klassikaal onderwijs, en een grotere nadruk op kennisverwerving. De vraag rijst echter of dit de juiste koers is voor het onderwijs van de 21ste eeuw, gezien de eisen die de samenleving en de arbeidsmarkt aan ons onderwijs stellen. Deze tweede lezing gaat in op een aantal trends waarmee het onderwijs rekening moet houden, wil zij voorbereiden op een snel veranderende samenleving. Voorbeelden van deze trends zijn digitalisering, globalisering en het bouwen aan een duurzame toekomst. 

 

Lezing 3: donderdag 14 december 2023 De kracht van informatiegestuurd onderwijs.

Informatiegestuurd onderwijs vertrekt vanuit het idee dat verandering in onderwijs moet ondersteund worden door het gebruik van betrouwbare gegevens. De invoering van centrale toetsen in het leerplichtonderwijs in Vlaanderen biedt scholen de mogelijkheid om aan de slag te gaan met leerlingcijfers. In deze derde lezing worden de belangrijkste kenmerken van dit grootschalige beleidsproject besproken. Er wordt voldoende aandacht besteed aan de voordelen van centrale toetsen voor het verbeteren van het onderwijs, zonder de mogelijke neveneffecten uit de weg te gaan. 

 

Lessenreeks 3: Klimaatverandering en biodiversiteit: waar zit de harmonie en waar de frictie?

Snelle klimaatverandering en de drastische achteruitgang van biodiversiteit zijn twee bedrijven van hetzelfde wereldtoneel. De mens speelt de hoofdrol. Beide milieuvraagstukken geraken steeds sterker met elkaar verweven. In beleidsambities en concrete beheerpraktijk, van natuurgebieden tot het stedelijke weefsel. In het zog van de enorme aandacht voor de klimaatproblematiek, is biodiversiteit ook een thema geworden dat breed aandacht krijgt. Goed. Toch leidt dit ook tot vervaging van een goed begrip van beide crisissen. Waar lopen oorzaken en oplossingen voor klimaatverandering en erosie van biodiversiteit gelijk? En waar zitten de tegenstellingen die ons voor afwegingen en keuzes stellen?

 

Lezing 1: donderdag 11 januari 2024 Prof. Hans Verbeeck

Klimaatverandering, globale C-cyclus, ontbossing en herbebossing. De klimaatverandering krijgt enorm veel aandacht in de media en het publieke debat, maar weinig mensen weten echt wat er precies aan de hand is met onze planeet. In deze eerste lezing gaan we terug naar de basis: wat is klimaatverandering nu weer precies? Wat is de rol van de mens in de huidige snelle opwarming van de aarde? Welke sectoren zijn het meest verantwoordelijk voor de globale CO2 uitstoot? Wat is de rol die bossen wereldwijd spelen in dit verhaal? Hoe zit het met ontbossing van regenwouden en bosbranden? Helpt het echt om bomen te planten? 

 

Lezing 2: donderdag 18 januari 2024 Prof. Lander Baeten  Biodiversiteit: een verhaal van veel vijven en zessen.

Dertig jaar geleden brachten honderden vooraanstaande wetenschappers een ‘Waarschuwing aan de mensheid uit’. In hun manifest lieten ze in weinig verhullende bewoordingen verstaan dat de mens op ramkoers ligt met zijn natuurlijke leefomgeving. Als belangrijkste oplossing wijzen ze op het belang van behoud van biodiversiteit. Wat is dat precies, die biodiversiteit? Een container waar onnoemelijk veel meer in zit dan die vijf grote zoogdieren die je op safari moet gezien hebben. Hier gaan we in op de waarde van biodiversiteit. Hoe die onder druk staat van vijf bedreigingen. Een zesde uitsterfgolf staat voor de deur. Klimaat is één oorzaak, maar is het ook de belangrijkste?

 

Lezing 3: donderdag 25 januari 2024 Prof. Pieter De Frenne Het belang van microklimaat voor klimaatverandering en biodiversiteit

Weerstations zoals die van het KMI meten de temperatuur en neerslag ver weg van de invloed van bomen en struiken, boven kort gemaaid gras. Deze klimatologische omstandigheden zijn dus weinig representatief voor planten en dieren die in de schaduw van bomen en in bos voorkomen. De temperatuur binnen bossen is meestal sterk gebufferd, en daardoor is het koeler in bossen op warme zomerdagen. Deze les behandelt waarom dit effect belangrijk is en hoe met microklimaat kan rekening gehouden worden voor het behoud van biodiversiteit in tijden van klimaatverandering.

 

Lessenreeks 4: Eén en al oor.

Gehoor en evenwicht zijn belangrijke, misschien wel de belangrijkste zintuigen waarover we beschikken. Aangeboren gehoorverlies, wanneer niet tijdig opgemerkt of aangepakt, zorgt voor een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling van een kind. Gehoorverlies op latere leeftijd kan aanleiding geven tot sociaal isolement en depressie.

 

Lezing 1: donderdag 22 februari 2024 Prof. dr. Ingeborg Dhooge Slechthorendheid, ziekte van deze tijd?  

In een eerste les zal Ingeborg Dhooge de werking van het gehoororgaan toelichten, bespreekt ze de belangrijkste oorzaken van gehoorverlies alsook de mogelijkheden van gehoorverbetering. Naast hoortoestellen zal ook dieper ingegaan worden op de huidige evolutie in hoorimplantaten.  

 

Lezing 2: donderdag  29 februari 2024 Prof. dr. Ingeborg Dhooge Leven met evenwichtsstoornissen.

Hoe komt het dat we in het dagdagelijkse leven tijdens werk, sport en allerhande activiteiten ons evenwicht niet verliezen. En waarom merken we bij ouder worden dat dit behoud van evenwicht niet meer zo vanzelfsprekend is? Ingeborg Dhooge zal in een tweede lezing ingaan op de complexe werking van het evenwicht en de relatie met andere zintuigen. Daarnaast zullen de belangrijkste oorzaken van evenwichtsproblemen worden besproken alsook de nieuwere trends in de behandeling van deze aandoeningen. 

 

Lezing 3: donderdag 7 maart 2024 Prof. dr. Els De Leenheer  “Gehoorverlies: erfdeel of toevallig nadeel?”

De otogenetica of leer van de erfelijke oorziekten heeft de laatste jaren een echte revolutie doorgemaakt. Dankzij nieuwe technieken worden steeds meer en meer genen geïdentificeerd die een gehoorverlies kunnen verklaren. Els De Leenheer zal het hebben over de plaats van gendiagnostiek bij gehoorverlies. Zij zal ook toelichten hoe de identificatie van het oorzakelijk gen kan helpen om in de toekomst gehoorverlies te voorkomen of zelfs te genezen.  Dankzij nieuwe inzichten wordt ook het pad van de gentherapie voorzichtig geëffend.

 

Alle lezingen gaan door in de Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk.

Aanvang : 14u tot 16u. (inkom vanaf 13.30u.)

Koffiepauze : 14.45u.-15.15u.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Lessenreeks Kortrijk

Beschrijving

 

Inschrijven vanaf 17/08/2023 om 9u.

 

LIDKAART

Voor de start van de lessenreeks ontvangt u per post uw lidkaart. Gelieve uw lidkaart mee te brengen naar elke lezing. Indien u uw lidkaart niet kan voorleggen kan men u de toegang weigeren. Ontvangt u uw lidkaart niet tijdig, dan brengt u uw inschrijving en betalingbewijs mee bij de eerste lezing.

Inschrijvingen worden afgesloten op 25/09/2023 (*kan vroeger afgesloten worden indien "volzet")